Όροι & Προϋποθέσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

To Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), που βρίσκεται επί της οδού Ευπόλιδος 8, 10551 Αθήνα, είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των κατασκηνωτών και των γονέων τους ή των εχόντων τη γονική μέριμνά τους, στο πλαίσιο της υποβολής φόρμας ηλεκτρονικής αίτησης ενδιαφέροντος,  καθώς και στο πλαίσιο της καθ’ εαυτό συμμετοχής των επιλεγέντων αιτούντων (εφεξής «Το Πρόγραμμα Κατασκήνωσης»).

Το ΤΥΠΕΤ σέβεται την ιδιωτικότητά σας και γι’ αυτό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τελεί σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, ενώ τα διατηρούμε μόνο για τον αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, με ασφάλεια και κατά σύννομο και διαφανή τρόπο.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε, σε συμμόρφωση με τον υπ’ αριθμόν 2016/679 Κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τις οδηγίες/αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Ενόψει του Προγράμματος Κατασκήνωσης, το ΤΥΠΕΤ συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: Α. Γονέων/Κηδεμόνων

 • Στοιχεία ταυτοποίησης, δικά σας ή/και του δεύτερου γονέα, όπως ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου ΤΥΠΕΤ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, δικά σας ή/και του δεύτερου γονέα όπως διεύθυνση email, skype, αριθμός τηλεφώνου κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου εργασίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου κά.
 • Στοιχεία απαραίτητα για την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου (αφορά στη συμμετοχή ιδιωτών), όπως ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ.

Β. Κατασκηνωτών

 • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, φύλο.
 • Πλήρης διεύθυνση κατοικίας.
 • Πληροφόρηση σχετικά με προηγούμενη συμμετοχή σε κατασκήνωση.
 • Προτιμώμενη περίοδος.
 • Ευαίσθητα (ειδικής κατηγορίας) δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία του κατασκηνωτή, παρελθούσα ή τρέχουσα, και που δηλώνονται από τον  γονέα/κηδεμόνα  μέσω  του  ειδικού  Ιατρικού  Δελτίου  Κατασκηνωτή.  Τα  δεδομένα  αυτά συμπεριλαμβάνουν παλαιότερες ασθένειες, πληροφορίες σχετικές με εμβολιασμούς, ιατρικά προβλήματα, αλλεργικές αντιδράσεις ή λοιπές καταστάσεις που ενδέχεται να είναι σημαντικές για την ασφαλή συμμετοχή του κατασκηνωτή.
 • Τυχόν άλλα δεδομένα που προκύψουν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατασκήνωσης.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Το ΤΥΠΕΤ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών και δυνάμει μίας εκ των ακολούθων νομικών βάσεων:

Α) Η επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων τόσο των γονέων/κηδεμόνων, όσο και των κατασκηνωτών, είναι απαραίτητη για  την εκτέλεση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης που δημιουργείται με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κατασκήνωσης.

Β) Η επεξεργασία των ευαίσθητων (ειδικής κατηγορίας) δεδομένων υγείας των κατασκηνωτών γίνεται με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συγκατατεθείτε στην επεξεργασία των ευαίσθητων (ειδικής κατηγορίας) δεδομένων υγείας των κατασκηνωτών ή αρνηθείτε να μας δώσετε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την υποβολή της φόρμας ηλεκτρονικής αίτησης ενδιαφέροντος, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα είμαστε σε θέση να λάβουμε υπόψιν την αίτησή σας και συνεπώς να λάβετε συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κατασκήνωσης.

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ

Τα προσωπικά δεδομένα σας, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό του ΤΥΠΕΤ.

Στο πλαίσιο της παροχής του Προγράμματος Κατασκήνωσης, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι οι ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών μας:

 • Συνεργάτες ιατροί σε περίπτωση περιστατικού υγείας του κατασκηνωτή.
 • Ο ΟΑΕΔ ή ο τυχόν άλλος ασφαλιστικός φορέας στον οποίο υπάγεστε και στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής.
 • Λοιπές κατηγορίες συνεργατών στους οποίους ενδέχεται να απαιτηθεί διαβίβαση των δεδομένων στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της διαδικασίας επιλογής ή/και της λειτουργίας της κατασκήνωσης.
 • Οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα του ΤΥΠΕΤ να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ

Το ΤΥΠΕΤ θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο δύο (2) ετών μετά την ανεπιτυχή υποβολή της δήλωσης συμμετοχής ή το πέρας της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατασκήνωσης. Μετά το πέρας της περιόδου διατήρησης, το ΤΥΠΕΤ φροντίζει να καταστρέφονται τα δεδομένα από τα αρχεία και το σύστημά του, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης αρχής.

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ελαχιστοποίηση, την πληρότητα και ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να επανεξετάζουμε περιοδικώς τα δεδομένα σας και να προβαίνουμε στις απαραίτητες διορθώσεις ή να διαγράφουμε εκείνα που παύουν να είναι αναγκαία για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα. Ακόμη, εγγυόμαστε ότι έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από εμάς είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό μας, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:
  • το δικαίωμα διαγραφής
  • το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα δηλαδή να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε παράσχει στο ΤΥΠΕΤ, σε κατάλληλο μορφότυπο
  • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε προ της ανάκλησης.

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα τυχόν γνωστοποιήθηκαν.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς το ΤΥΠΕΤ στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες εξαιτίας πολυπλοκότητας του αιτήματός, ή/και του μεγάλου όγκου των αιτημάτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για οποιαδήποτε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων, του ΤΥΠΕΤ, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Email: dpo.typet@typet.groupnbg.com

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας  δεδομένων,  μπορείτε  να  προσφύγετε  στην  Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 30 210 6475600

Fax: 30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

×

Εγγραφή Χρήστη

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Το email που ορίσατε δεν είναι έγκυρο.
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Ο κωδικός είναι πολύ απλός.

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Ο κωδικός επιβεβαίωσης δεν ταιριάζει.
Έχετε ήδη λογαριασμό; Σύνδεση
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή
Ξέχασα τον κωδικό μου

Επαναφορά Κωδικού Πρόσβασης

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Το email που ορίσατε δεν είναι έγκυρο.
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή
Είσοδος

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies..